El Màster universitari en Enginyeria d'Automoció té com a objectiu formar enginyers i enginyeres d’automoció amb un nivell de competències elevat que els permeti adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en empreses o centres de recerca del sector de l’automoció.

El màster ha estat planificat perquè l’estudiantat adquireixi un coneixement profund dels fonaments teórico-pràctics de l’enginyeria d’automoció i de la tecnologia associada a la producció de vehicles automòbils.

Aquest Màster està estructurat en matèries obligatòries que proporcionaran a l'estudiantat la formació multidisciplinar necessària i les matèries optatives amb les que l'estudiantat podrà completar la seva formació en els àmbits del seu interès.

Les matèries obligatòries proporcionaran coneixements i habilitats en l'àmbit de la carrosseria, els components del xassís, la línea motriu, l'electricitat i l'electrònica, la gestió i la planificació.
Les matèries obligatòries van des d'aspectes bàsics de l'estructura d'un vehicle i els sistemes mecànics, fins els sistemes de govern i controls elecrònics, i la gestió i planificació del desenvolupament i fabricació del vehicle.

El Màster es desenvoluparà combinant activitats teòrico-pràctiques (classes expositives, estudi autònom, resolució d'exercicis i pràctiques en laboratori) amb visites guiades a diverses indústries i laboratoris d'assaig.

Una part important de l’aprenentatge de l’estudiantat, consistirà en la resolució de problemes de síntesi o projectes transversals,  mitjançant activitats d’aprenentatge basat en problemes o projectes (PBL), treballant majoritàriament, en grups reduïts de treball cooperatiu. En l’últim quadrimestre hi haurà la possibilitat de realizar una estada pràctica en alguna empresa del sector o en algun centre de recerca i desenvolupament. Durant aquest quadrimestre l’estudiantat realitzarà el Projecte de Fi de Màster.

Sortides professionals
Els titulats i les titulades seran capaços d’adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en empreses o centres de recerca del sector de l’automoció.

Programa acreditat amb el segell: