Acollida

Estudiants que procedeixin de la Unió Europea

Els estudiants procedents de països comunitaris necessiten realitzar un tràmit administratiu per residir a Espanya. En arribar s'han d'inscriure en el Registre d'Estrangers (tràmit nou) i han de demanar el NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) per a realitzar activitats econòmiques a Espanya (obrir un compte bancari, cobrar una beca, etc.).

En arribar i per efectuar aquestes gestions s'han de dirigir a la nostra  International Students Office, que els proporcionarà la informació general d'acollida i l'específica que correspongui a la legalització de la seva estada acadèmica. "Internationtal Students Office," els assessorarà en tot allò relatiu a la seva situació en qualitat d'estudiants procedents de països comunitaris.

Estudiants extracomunitaris

El visat:

Els estudiants estrangers procedents de països que no pertanyen a la Unió Europea i en els quals les autoritats competents han establert que s'ha d'entrar a Espanya amb visat, han de demanar un visat per ESTUDIS tipus D (els seus familiars també) en els serveis consulars / ambaixada espanyols.

NO cal entrar a Espanya amb visat de turista encara que això demori els tràmits i retardi la seva incorporació als cursos, ja que des d'aquí és impossible modificar el tipus de visat i es veuran obligats a tornar als seus països d'origen quan finalitzi el període previst en concepte de turisme (que sol ser com a màxim tres mesos) per demanar el visat correcte.

Extensió del visat per estudis:


En arribar, els estudiants estrangers no comunitaris, amb el visat per Estudis, han de demanar la Targeta d'estada per estudis i el NIE (número d'identificació d'estrangers).
Per tramitar la sol licitud inicial d'aquests documents la nostra Internacional Students Office els proporcionarà la informació general d'acollida i l'específica que correspongui a la legalització de la seva estada acadèmica. Així mateix els informarà dels documents necessaris (imprès, certificat d'empadronament, fotografies, etc.) Que fan falta i els indicarà a on han de dirigir-se.
La targeta d'estada per estudis cal demanar abans d'un mes des de l'entrada a Espanya, prescindint que el visat tingui una vigència de tres mesos, per tant és important acreditar la data d'entrada per la frontera. Per això les autoritats competents acostumen a posar la data sobre el visat. Si per la raó que fos, els estudiants no tinguessin aquesta data en el passaport, disposen des de la seva entrada a Espanya d'un període de 72 hores per anar a qualsevol Comissaria i demanar una certificació de la data d'arribada per a això els demanaran el bitllet de transport.

La targeta d'autorització d'estada que emet la Subdelegació del Govern per a aquests estudiants sol tenir una vigència d'un any i si els estudis tenen una durada superior al període inicialment concedit cal demanar la seva renovació per mitjà de l'ISO. És summament important demanar la renovació abans que caduqui per no perdre la legalitat de la seva estada a Espanya.

Viatges d'estudiants no comunitaris a un altre país:

L'autorització d'estada a Espanya no autoritza automàticament a viatjar lliurement per la Unió Europea. Els estudiants internacionals procedents de països NO comunitaris no poden viatjar, circular, transitar, treballar per Europa sense un permís específic.

Si una vegada a Espanya l'estudiant NO comunitari ha de viatjar a qualsevol altre país de la Unió Europea a causa dels seus estudis, ha de demanar el corresponent visat d'Estudis per a aquest país. Si voleu viatjar per turisme o oci, haurà de consultar al consolat del país de destinació i demanar, si és necessari, el visat de turista que correspongui per poder tornar a Espanya sense dificultats.

Els estudiants no comunitaris no poden viatjar a un altre país (anar-se'n de vacances, tornar al seu país d'origen, viatjar per estudis, etc.) Mentre la seva targeta d'estada s'està tramitant o mentre s'està pendent de la seva renovació per caducitat. Cal demanar, abans de sortir, una autorització de retorn a Espanya i cal preveure que en determinades èpoques (Nadal, etc.) Es produeix una acumulació de sol.licituds i una demora en l'atorgament de les autoritzacions.

Per a qualsevol dubte és important contactar amb "International Students Office" i amb l'ambaixada / consolat del país de destinació.

Allotjament

Les universitats de la ciutat de Barcelona ofereixen allotjament en pisos o residències a través de "Resa Housing"

Sessions acollida (Welcome week)

Programació sessions acollida